Poufność danych i ochrona prywatności jest dla nas priorytetowa. W związku z tym, respektując obowiązujące przepisy prawa powstał poniższy dokument, określający zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Zawiera on wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli jesteś naszym pacjentem lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorem Twoich danych jest Novum Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, ul. Wrocławska 42 (dalej zwaną Novum Clinic). We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Novum Clinic możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: rejestracja@novumclinic.pl W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Przysługują Ci prawa wynikające z przepisów dotyczących przetwarzania danych, takie jak m. in. prawo do sprostowania, usunięcia danych. Istnieje możliwość wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się przez e-mail: rejestracja@novumclinic.pl


Przetwarzane dane obejmują podstawowy zestaw informacji koniecznych do świadczenia usług medycznych. Obejmują one: imię, nazwisko, PESEL, płeć, adres zamieszkania. Twój adres e-mail oraz numer telefonu, nie są obligatoryjne ale są pomocne przy objęciu opieką zdrowotną. Ponadto Twoja dokumentacja medyczna zawiera informacje o Twoim stanie zdrowia oraz inne dane, jak nałogi czy preferencje seksualne, niezbędne w procesie diagnostyki i leczenia. Administrator, za pośrednictwem systemu medycznego oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie płatniczym:


imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
Jeżeli jesteś naszym pacjentem mamy obowiązek przechowywania utworzonej dokumentacji medycznej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane gromadzone na potrzeby rachunkowości, ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Twoje dane przekazane w celach marketingowych są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.


Podane przez Ciebie dane są wykorzystywane przez Novum Clinic:

– w celu objęcia opieką medyczną,

– przekazania materiałów informacyjnych dotyczące usług własnych administratora danych,

– archiwizowania Twoich danych, w tym danych medycznych, zgodnie z przepisami prawa,

– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring wizyjny placówki).

– celem dokonania rozliczeń z tytułu płatności za świadczone przez Novum Clinic usługi przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Podczas wizyty w serwisie internetowym, rejestrowane są automatycznie dane dotyczące aktywności, takie jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych. Nasza strona może wykorzystywać system małych plików tekstowych „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika. Nie zawierają żadnych danych


Novum Clinic będzie przekazywać Twoje dane osobowe wyłączenie: podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez Ciebie. Dane przekazywane podmiotom przetwarzającym w imieniu administratora danych, przetwarzane celem odpowiedniej organizacji prac oraz w sprawach bieżących dotyczących działalności nie będą przetwarzane poza Europejski Obszar Gospodarczy.