REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ SPRZEDAŻY I PŁATNOŚCI NA RZECZ NOVUM CLINIC

§ 1 – Postanowienia wstępne
1. Serwis internetowy Sklep Novum Clinic, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.novumclinic.pl, prowadzony jest przez Novum Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000779454. Kapitał zakładowy: 10.000zł, NIP: 8961585678, REGON 382960072.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość.
§ 2 – Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Novum Clinic sp. z o.o. z siedzibą w Kiełczowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000779454. Kapitał zakładowy: 10.000zł, NIP: 8961585678, REGON 382960072.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.novumclinic.pl
5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza lub telefonu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
8. Produkt – dostępna w Novum Clinic rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3 – Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Wrocławska 42, 55-093 Kiełczów
2. Adres e-mail Sprzedawcy: rejestracja@novumclinic.pl
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 71 7234 986
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 37 1090 2398 0000 0001 4227 3278, 

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątki w godzinach 8:00 – 19:00
§ 4 – Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sprzedaży spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich.
2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
3. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
4. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
§ 5 – Zasady składania Zamówienia
Zamówienia przyjmowane się drogą telefoniczną pod numerem: 71 7234 986. lub poprzez portal sklep.novumclinic.pl W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Złożyć zamówienie poprzez podanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, sposób dostarczenia Produktu, podać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
2. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link potwierdzający zamówienie oraz umożliwiający płatność,
3. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.
§ 6 – Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Przesyłka na wskazany adres e-mail,
d. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Novum Clinic sp. z o.o. ul. Wrocławska 42, 55-093 Kiełczów

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl lub PayPal
§ 7 – Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z § 5 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z warunkami płatności zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności online, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży ale nie później niż na 6 godzin przed terminem rezerwacji usługi – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności w Novum Clinic przed odbiorem towaru.

c. W przypadku niepojawienia się na umówionej i potwierdzonej wizycie przez Kupującego wpłacone przez niego pieniądze traktowane będą jako zapłatę za gotowość Sprzedawcy do świadczenia usługi.
§ 8 – Prawo odstąpienia od umowy
1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi sprzedawca.
§ 9 – Reklamacja i gwarancja
1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
4. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
§ 10 – Dane osobowe w Sklepie internetowym
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 11 – Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.